Social Media
Contact

InFocus Producties

06-24774242

Amsterdam

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1.          ALGEMENE BEPALINGEN 
 1.         Definities

 

Opdrachtgever”           betekent de partij waarmee InFocus Producties een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst”           betekent iedere overeenkomst waarbij InFocus Producties zich verplicht tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten, of het  bewaren van zaken;

 1.         Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door InFocus Producties gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het sluiten van een overeenkomst.

2.2       De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door InFocus Producties van de hand gewezen.

 1.         Offertes

3.1       Alle aanbiedingen en offertes InFocus Producties voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en staan gedurende 15 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 15 dagen is aanvaard, komt de offerte te vervallen.

3.2       Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan InFocus Producties opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop InFocus Producties zijn aanbieding heeft gebaseerd.

 1.         Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komst slechts tot stand door (i) schriftelijke bevestiging per brief of email door InFocus Producties of Opdrachtgever van eerder bereikte mondelinge overeenstemming tussen InFocus Producties en Opdrachtgever, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een kernbepaling in deze bevestiging, (ii) ondertekening voor akkoord door InFocus Producties en Opdrachtgever van een offerte of bevestiging of (iii) begin van voor Opdrachtgever kenbare uitvoering door InFocus Producties waartegen Opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij InFocus Producties indient.

 1.         Prijzen en betaling 

5.1       Alle door InFocus Producties opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten, beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien InFocus Producties en Opdrachtgever prijzen in een valuta anders dan de euro zijn overeengekomen, zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.2       Indien sprake is van een duurovereenkomst met een periodieke betalingsverplichting of een termijn van meer dan 60 dagen tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van volledige uitvoering van de Overeenkomst, is InFocus Producties te allen tijde gerechtigd om schriftelijk op een termijn van 30 dagen de overeengekomen prijzen te verhogen. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. InFocus Producties is gerechtigd om binnen 4 dagen na ontvangst van deze kennisgeving van Opdrachtgever de prijsverhoging in te trekken, in welk geval de Overeenkomst onverminderd van kracht blijft.

5.3           InFocus Producties is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van InFocus Producties, indien hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door InFocus Producties op verzoek van Opdrachtgever naast de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door InFocus Producties worden gepresteerd. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet. InFocus Producties is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.4       Opdrachtgever dient de facturen van InFocus Producties, met uitsluiting van het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot de datum van voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de kalendermaand als een gehele maand wordt gerekend.

5.5           Indien InFocus Producties besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan InFocus Producties te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250.

5.6       InFocus Producties is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst. Indien InFocus Producties van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is InFocus Producties gerechtigd haar  (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

 1.         Termijnen en inschakelen derden 

6.1       Alle door InFocus Producties overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan InFocus Producties bekend waren. InFocus Producties spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

6.2            De enkele overschrijding van een termijn brengt InFocus Producties niet in verzuim. In alle gevallen komt InFocus Producties wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever InFocus Producties in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen InFocus Producties en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

6.3            InFocus Producties is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

 1.         Aansprakelijkheid

7.1             De totale aansprakelijkheid van InFocus Producties wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van InFocus Producties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 3. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, is de aansprakelijkheid van InFocus Producties voor schade door dood of lichamelijk of geestelijk letsel of materiële beschadiging van zaken beperkt tot € 250.000 (tweehonderd vijftig duizend euro) maximaal per gebeurtenis en € 1.000.000 (een miljoen euro) maximaal per kalenderjaar.

7.3       InFocus Producties is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, inferieure kwaliteit van banden, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beelden/ of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan InFocus Producties afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan InFocus Producties voorgeschreven derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door InFocus Producties of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit van op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door InFocus Producties gegeven lijnaftakkingen van deze verbindingen en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikelen 7.1 en 7.2.

7.4       De in de voorgaande leden van dit artikel 7 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van InFocus Producties gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van InFocus Producties.

7.5             InFocus Producties is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien InFocus Producties onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin InFocus Producties een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van InFocus Producties. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen InFocus Producties vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.6             Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens InFocus Producties, haar werknemers en/of de door InFocus Producties ingeschakelde of toegelaten derden voor alle schade die Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk InFocus Producties, haar werknemers en de door InFocus Producties ingeschakelde of toegelaten derden.

7.7       Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan InFocus Producties zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 1.         Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1             Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop InFocus Producties geen invloed kan uitoefenen en waardoor InFocus Producties niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand, rellen, atoomkernreacties, natuurrampen, brand, werkstakingen en andere acties door InFocus Producties en/of haar toeleveranciers, bovenmatig ziekteverzuim, transportproblemen, storingen in het energienet daaronder in ieder geval begrepen.

8.2             Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk is.

8.3             Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming langer dan 1 maand duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.

8.4       Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan per aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van die tekortkoming.

 1.         Vrijwaring

Opdrachtgever zal InFocus Producties volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering van derden jegens InFocus Producties in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

 1.       Geheimhouding

Opdrachtgever en InFocus Producties zullen de van de andere partij in het kader van de Overeenkomst schriftelijk of mondeling ontvangen informatie, waarvan de ontvanger weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, strikt geheim houden en deze informatie niet aan derden openbaren, tenzij deze informatie:

 1. reeds in het bezit was van de ontvanger zonder verplichting tot geheimhouding;
 2. zich reeds in het publieke domein bevindt anders dan door een inbreuk op dit artikel 10 of door een openbaarmaking waarvan de ontvanger op het moment van openbaarmaking wist

of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was;

 1. wordt geopenbaard aan hun respectievelijke professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en slechts voor zover noodzakelijk voor enig redelijk doel; of
 2. moet worden geopenbaard op grond van toepasselijke rechtsregels of reglementen van een effectenbeurs of door enig nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of gerechtelijke beslissing in enige betrokken jurisdictie, maar in een dergelijk geval slechts na voorafgaande en tijdige raadpleging van de andere partij met betrekking tot de noodzaak, het tijdstip en de inhoud van de openbaarmaking.

Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door de verstrekker van die informatie als zodanig is aangeduid. De ontvanger van de vertrouwelijke informatie zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 1.       Optie

11.1            Indien InFocus Producties een optie verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, zal InFocus Producties aangeven voor welke datum de optiehouder deze optie dient uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet voor deze datum schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

11.2      InFocus Producties is steeds gerechtigd de in artikel 12.1 bedoelde optietermijn te verkorten door een optiehouder te verzoeken de optie binnen 24 uur uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet binnen deze termijn schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

 1.       Annulering

12.1            Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door InFocus Producties is geschied.

12.2            In geval van annulering zullen te allen tijde de door InFocus Producties gemaakte voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan InFocus Producties worden vergoed.

12.3            Indien annulering plaatsvindt 2 werkdagen of minder vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst door InFocus Producties is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen totale prijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 1 werkdag vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst door InFocus Producties is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de overeengekomen totale prijs.

12.4            InFocus Producties is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van InFocus Producties kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

 1.       Voortijdige beëindiging

13.1      InFocus Producties en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

13.2            Indien een Overeenkomst, die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door InFocus Producties en Opdrachtgever na  goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien in de Overeenkomst geen opzeggingstermijn is vastgelegd, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging op deze basis niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.3      InFocus Producties en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. De partij die de Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden.

13.4            In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot levering van diensten slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze algemene voorwaarden. 

 1.       Intellectuele eigendom

14.1            Opdrachtgever garandeert aan InFocus Producties dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door InFocus Producties en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door InFocus Producties vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal InFocus Producties volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

14.2            Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door InFocus Producties, en/of ingeschakelde freelancers vervaardigde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend bij InFocus Producties, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet- overdraagbaar aan derden.

 1.       Overige verplichtingen Opdrachtgever

 15.1      Opdrachtgever zal InFocus Producties steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat InFocus Producties tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.

5.2            Indien Opdrachtgever de in artikel 15.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien  Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft InFocus Producties het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft InFocus Producties het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van InFocus Producties.

15.3     Opdrachtgever garandeert dat de in artikel 15.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving. Opdrachtgever zal InFocus Producties vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van InFocus Producties, in verband met een inbreuk op deze garantie.

 1.       Diversen

 16.1     Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien InFocus Producties daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

16.2     Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. InFocus Producties en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

16.3            Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InFocus Producties.

16.4     Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en te worden overhandigd of verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post naar het in de Overeenkomst opgenomen adres of faxnummer, of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

16.5     Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een in dit hoofdstuk I opgenomen algemene bepaling en een in de hierna volgende hoofdstukken opgenomen specifieke bepaling, prevaleert de specifieke bepaling.

 1.       Geschillen

17.1            De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61) wordt uitgesloten.

17.2     Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.  InFocus Producties behoudt zich echter het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

 2. LEVERING VAN DIENSTEN

De in dit hoofdstuk II opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere Overeenkomst die (mede) tot voorwerp heeft de levering van diensten, zoals advisering, opleidingen, ondersteuning en het ter beschikking stellen van personeel (detachering).

 1.       Uitvoering

18.1     InFocus Producties zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van InFocus Producties worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover InFocus Producties in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken met betrekking tot het serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen.

18.2     Slechts indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd, is InFocus Producties gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. InFocus Producties is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.

18.3     Alle opdrachten tot dienstverlening worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaarddoor InFocus Producties. Dit geldt ook indien de desbetreffende Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt derhalve uitgesloten.

 1.       Terbeschikkingstelling van diensten

19.1     InFocus Producties ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van zijn diensten bij de uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke InFocus Producties wordt ingezet of de geschatte duur van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

19.2     InFocus Producties zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat hij beschikt over deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

19.3     Het ter beschikking stellen van de diensten van InFocus Producties wordt aangegaan met een minimum van 4 uur per dag, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De bepaling van de prijs voor de terbeschikkingstelling van de diensten van InFocus Producties vindt plaats op basis van nacalculatie, gebaseerd op het aantal aan de werkzaamheden bestede uren. Het ter beschikking stellen van diensten vangt aan op het moment dat InFocus Producties, dan wel een door InFocus Producties ingehuurde derde, aanvangt werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidings- c.q. inpaktijd en nacontrole- c.q. uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.

19.4     Het uurtarief is in de Overeenkomst vastgelegd. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst aangeduide functie. Het in de Overeenkomst vastgelegde uurtarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is tot stand gekomen. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en).

19.5     Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de werkomgeving zoals bedoeld in artikel 7: 658 BW bij de uitvoering van de Overeenkomst worden nageleefd. Opdrachtgever zal InFocus Producties vrijwaren en schadeloosstellen voor alle boetes en aanspraken wegens het overtreden van deze bepalingen of het niet nakomen van deze zorgplicht.

 

 

 

 

 

Recente reacties
  Archief
  Categorieën
  • Geen categorieën
  Algemene voorwaarden | Infocusproducties